storing-melden

 

Al meer dan 50 jaar dè loodgieter voor Badhoevedorp en omstreken

ALGEMENE VOORWAARDEN

Loodgietersbedrijf F. Weijde

gevestigd te Badhoevedorp (gem. Haarlemmermeer)
nader te noemen Weijde.


 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Weijde vervallen.

1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Weijde een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk, op alle overeenkomsten en op alle werkzaamheden en leveringen van Weijde voorzover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Met name is/zijn een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet voldoende.

2.3 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

ARTIKEL 3: OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Weijde is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.2 De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is, tenzij anders vermeld, dertig dagen.

3.3 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

3.4 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de geoffreerde werkzaamheden of levering van een gedeelte van de geoffreerde goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.5 Indien een offerte niet wordt aanvaard, behoudt Weijde zich het recht voor de gemaakte kosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.

ARTIKEL 4: ADVIEZEN EN ONTWERPEN

4.1 Adviezen, al of niet op verzoek van opdrachtgever gegeven, worden door Weijde naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

4.2 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst indien en voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving prevaleert de laatste.

4.3 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Weijde niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.

ARTIKEL 5: OPDRACHTEN

5.1 Een opdracht bindt de opdrachtgever. Weijde is eerst gebonden door verzending van de orderbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen tien werkdagen na verzending van de orderbevestiging zijn bezwaren aan Weijde kenbaar heeft gemaakt, wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

5.2 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden.

5.3 Weijde verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt.

5.4 Alle door Weijde opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens, waarvan Weijde aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Weijde worden verstrekt.

6.2 Het eventueel door Weijde te verwerken materiaal dient tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Weijde een niet-franco zending te weigeren.

6.3 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Weijde tijdig en kosteloos kan beschikken over:

 • de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, beschikkingen, vergunningen en ontheffingen, een en ander zonodig op aanwijzing van Weijde
 • het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd
 • voldoende gelegenheid voor aanvoer, afsluitbare opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen
 • aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie
 • tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen
 • schaftgelegenheid en parkeerruimte

6.4 Indien tijdens de uitvoering van het werk de gewone functie van het perceel geheel of ten dele gehandhaafd blijft, dient opdrachtgever er zorg voor te dragen, dat er voor Weijde afdoende mogelijkheden aanwezig zijn om de opdracht uit te voeren.

6.5 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen, dat derden, die in zijn opdracht werken uitvoeren, geen vertraging veroorzaken voor de werkzaamheden van Weijde. Indien er toch om voornoemde redenen vertraging ontstaat komen de kosten hiervan voor rekening van opdrachtgever.

6.6 De uit het werk komende bouwstoffen en materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd.

ARTIKEL 7: WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

7.1 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Weijde ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Weijde zijn bevestigd.

7.2 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

7.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht wijzigt en/of geheel of gedeeltelijk annuleert en zulks door Weijde schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan Weijde alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden. Indien Weijde zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

7.4 Weijde is gerechtigd meer werkzaamheden dan gemeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden geen uitstel kunnen lijden en noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, vallende onder de noemer meerwerk.

7.5 Wanneer de opdrachtgever de uitvoering van het werk schorst, is Weijde gerechtigd de voorzieningen die zij dientengevolge moet maken als meerwerk te verrekenen. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand heeft geduurd, is Weijde bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval heeft Weijde recht op de volledige aanneemsom, vermeerderd met de kosten, die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en de tengevolge van de opzegging geleden schade, verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde kosten.

ARTIKEL 8: PRIJSWIJZIGINGEN

8.1 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Weijde gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Weijde kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Weijde te voldoen.

ARTIKEL 9: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

9.1 Weijde verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

9.2 Weijde is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Weijde een goede of efficiente uitvoering van de opdracht bevordert.

9.3 Elke gedeeltelijke uitvoering van een opdracht, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.

9.4 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens op de overeengekomen tijd aan Weijde ter beschikking worden gesteld. Bij niet-tijdige levering door de opdrachtgever is Weijde gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van de benodigde gegevens dient door opdrachtgever te geschieden.

9.5 Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen extra mankracht, overwerk, spoedbestellingen en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

9.6 Een termijn waarbinnen een werk dient te worden opgeleverd, kan uitgedrukt worden in werkbare dagen. Een niet werkbare dag kan zijn, evenals gevallen genoemd in het vorige artikel een landelijke of ter plaatse van het werk geldende officiele rust- of feestdag, een dag of halve dag waarin het weer de op dat moment uit te voeren werkzaamheden redelijkerwijs niet toelaat en vrije dagen voortvloeiende uit de voor Weijde geldende C.A.O.

9.7 Werkbare dagen worden berekend in halve dagen. Na twee uur oponthoud is een halve dag onwerkbaar. Na vijf uur oponthoud is een hele dag onwerkbaar.

9.8 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de opdracht is niet voor rekening van Weijde, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 11.

ARTIKEL 10: MEER- EN MINDERWERK

10.1 Indien opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer werkzaamheden dan oorspronkelijk overeengekomen dient opdrachtgever dit schriftelijk te bevestigen. Weijde is eerst gebonden nadat hij de opdracht tot meerwerk schriftelijk heeft bevestigd.

10.2 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Weijde op verrekening daarvan onverlet.

10.3 Wijzigingen in de opdracht worden als meer- en minder werk beschouwd in geval van :

 • wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk.
 • de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 • afwijkingen groter dan 10% van bedragen en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden en/of stelposten.
 • omstandigheden als in deze voorwaarden bepaald.

10.4 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen betalingstermijn overeengekomen dan vindt verrekening plaats bij de eindafrekening.

10.5 Verrekening van minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.

10.6 Indien het totaal van het minderwerk het totaal van het meerwerk overtreft, heeft Weijde recht op een bedrag gelijk aan 20% van het verschil tussen die totalen.

ARTIKEL 11: OVERMACHT

11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Weijde onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Weijde kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.

11.2 Onder overmacht zal in ieder geval ook worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, onlusten, overstroming, stormschade, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, in- en uitvoerverboden, optreden van werknemers-organisaties, waardoor uitvoering van een opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen aan Weijde door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.

11.3 Overmacht ontslaat Weijde van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

11.4 Ingeval van langer durende overmacht zal Weijde daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, waarbij opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Weijde het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

ARTIKEL 12: OPLEVERING VAN DE OPDRACHT

12.1 Alle leveringstijden worden door Weijde steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Weijde eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan hem zijn verstrekt.

12.2 Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij de opdrachtgever Weijde bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Weijde schriftelijk is bevestigd.

12.3 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Weijde kennis geeft, onverminderd het recht van Weijde om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Weijde omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

12.4 Een werk is goedgekeurd indien:

 • opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd of aanvaard.
 • opdrachtgever het werk niet binnen acht dagen na oplevering heeft gekeurd.
 • opdrachtgever het werk in gebruik neemt alvorens het werk opgeleverd is.

Na oplevering van het werk aanvaardt Weijde geen enkele aansprakelijkheid meer jegens opdrachtgever of derden anders dan genoemd in artikel 17.

12.5 Indien de opdrachtgever goedkeuring aan het werk onthoudt, is hij gehouden dit schriftelijk en onder opgave van redenen aan Weijde mede te delen.

12.6 Weijde zal kleine, na het werk aan de dag getreden, gebreken die binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk te harer kennis zijn gekomen, zo spoedig mogelijk herstellen. Kleine gebreken welke gevoeglijk binnen deze termijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn.

12.7 Na de in het vorig lid genoemde termijn is Weijde niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behalve indien het werk een gebrek bevat, dat op de dag van oplevering niet is ontdekt en redelijkerwijs niet had kunnen worden ontdekt, en Weijde daarvan binnen 4 weken nadat het gebrek is ontdekt of had behoren te worden ontdekt, maar uiterlijk twee jaar na oplevering schriftelijk mededeling is gedaan.

12.8 Weijde is gerechtigd met onmiddellijke ingang de werkzaamheden op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding, indien uitsluitend ter beoordeling van Weijde:

 • de opdrachtgever niet voldoet aan enigerlei voor hem uit enige, door deze algemene voorwaarden beheerste, overeenkomst voortvloeiende verplichting.
 • de opdrachtgever ingebreke blijft de verschuldigde bedragen aan Weijde te voldoen, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 19.
 • er een gegronde reden is aan te nemen dat opdrachtgever ingebreke zal blijven de verschuldigde bedragen aan Weijde te voldoen
 • Weijde bij het sluiten van de overeenkomst een bankgarantie van opdrachtgever heeft verzocht en deze niet tijdig heeft ontvangen.
 • opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft achtergehouden

Hetgeen door opdrachtgever aan Weijde verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13: KLACHTEN

13.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na levering/uitvoering van de opdracht mogelijk.

13.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk negentig dagen na
af-/oplevering- aan Weijde worden gemeld.

13.3 Klachten ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zoals krassen, deuken e.d. worden niet in behandeling genomen.

13.4 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

13.5 Opdrachtgever zal alle door Weijde voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Weijde in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en of kwantiteit van de geleverde prestatie.

13.6 Indien Weijde een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen.

13.7 Weijde is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Weijde als bindend.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt Weijde generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voorzover deze schade het bedrag van de door Weijde te verrichten werkzaamheden, te leveren goederen of een evenredig deel daarvan overtreft. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

14.2 Afspraken met personeel binden Weijde niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

14.3 Indien gebreken (w.o. barsten, scheuren, verzakkingen, afbrokkelen, verkleuring, etc.) zijn ontstaan door materiaalkeuze en/of constructiekeuze door of namens de opdrachtgever aanvaardt Weijde geen verantwoordelijkheid. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de voor of namens hem voorgeschreven constructies en/of bouwmethoden.

14.4 Weijde aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

ARTIKEL 15: GARANTIE EN REPARATIE

15.1 Weijde garandeert dat alle geleverde goederen voldoen aan de redelijke eisen en normen die hieraan gesteld kunnen worden. De garantietermijn wordt vermeld in de offerte. Indien de garantietermijn niet is opgenomen geldt de garantietermijn gegeven door de fabrikant van de geleverde goederen.

15.2 De garantie vervalt indien:

 • de gebruikers- en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;
 • de opdrachtgever het onderhoud of de reparatie, dan wel de plaatsing of verplaatsing aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door Weijde zijn aangesteld;
 • schade aan en/of gebreken in de constructie van de apparatuur zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden.

15.3 Bij reparatie wordt slechts garantie verleend op de vervangen onderdelen, voorzover de fabrikant van de desbetreffende onderdelen hierop garantie verleent. Op de reparatie zelf wordt nimmer garantie gegeven.

15.4 Bij reparatie worden vervangen materialen en/of goederen alleen aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze zulks uitdrukkelijk wenst en deze wens voor de reparatie aan Weijde te kennen geeft. In het andere geval worden de materialen eigendom van Weijde, zonder dat opdrachtgever terzake enige vergoeding aan Weijde in rekening kan brengen.

15.5 Indien Weijde ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen haar eigendom; de vervangen onderdelen dienen door opdrachtgever aan Weijde te worden geretourneerd.

15.6 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door Weijde zijn bevestigd.

15.7 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Weijde niet; met name zal Weijde in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 16: BETALING

16.1 Tenzij anders overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.

16.2 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

16.3 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveringen schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveringen niet op.

16.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op Weijde heeft of meent te hebben te verrekenen met openstaande facturen.

16.5 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, ook indien Weijde hiervoor toestemming heeft gegeven, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

16.6 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Weijde doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Weijde zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Weijde cederen. Opdrachtgever verleent Weijde reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

16.7 Weijde heeft te allen tijde het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Weijde te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Weijde aanleiding ziet zulks te verlangen.

16.8 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Weijde moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 50,00.

ARTIKEL 17: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

17.1 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Weijde of in haar opdracht zijn vervaardigd blijven eigendom van Weijde. Indien door de opdrachtgever geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden na een daartoe door Weijde gedaan verzoek franco aan haar te worden teruggezonden.

17.2 De eigendom van de te leveren goederen gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- pas op opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan Weijde verschuldigd is, aan haar heeft voldaan.

17.3 De geleverde goederen mogen door opdrachtgever niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

17.4 Weijde is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Weijde niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1000,00 voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT

18.1 Op alle overeenkomsten en transacties van Weijde is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.